Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie zatrudni psychologa.
Wymiar czasu pracy: 1 etat (20 godzin tygodniowo bezpośredniej pracy z dzieckiem i młodzieżą )
Miejsce wykonywania pracy: Publiczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie z obsługą w gabinetach w terenie w gminach : Podgórzyn, Jeżów Sudecki
Przewidywany termin zatrudnienia: 1 listopad 2022 r.
Wymagania kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Przygotowanie pedagogiczne –ukończony kurs pedagogiczny.
 3. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w szczególności dotyczących zasad działania Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.
 2. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office –Word, PowerPoint.
 3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska psychologa.
 4. Posiadanie certyfikatu bądź rozpoczęcie nauki w zakresie psychoterapii.

Umiejętności zawodowe:

 1. Diagnostyka psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.
 2. Umiejętność pracy w zespole.
 3. Umiejętność prowadzenia psychoterapii.

Podstawowe obowiązki:

 1. Opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą z terenu działania poradni .
 2. Badania psychologiczne dzieci i młodzieży, sporządzanie stosownych opinii/orzeczeń.
 3. Udzielanie porad rodzicom, nauczycielom, wychowawcom w oparciu o prowadzoną na terenie poradni diagnozę, obserwację, wnikliwą analizę dokumentacji ze szkoły, placówki.
 4. Prowadzenie zajęć, warsztatów, praca z grupą.
 5. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego.

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys (CV).
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zaświadczeń o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
 5. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z  pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku psychologa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy: psycholog”, imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy do dnia
27 października 2022 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 w sekretariacie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie , ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba .

Dokumenty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzega się możliwość wolnego wyboru oferenta.

 

Dyrektor PPPP w Szklarskiej Porębie
Alicja Łukaszkiewicz

 

Informacja

Informujemy , że dniach 01-08-2022 - 05-08-2022 Poradnia będzie nieczynna

Za utrudnienia przepraszamy

Wsparcie dla Dzieci z Ukrainy

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN / Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty. Materiał dotyczy wsparcia tej grupy dzieci/uczniów.
Niebiesko-żółte tło tło z napisem Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – informacja MEiN/Підтримка дітей з України з особливими освітніми потребами – інформація Міністерства Освіти та Науки. Przy napisie w języku polskim żółte koło z niebieską literą i, z kolei na przy napisie w języku ukraińskim logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki. W tle niewyraźne żółto-niebiskie dłonie złożone w kształt serca.
Rodzice dziecka – uchodźcy

Jaką szkołę wybrać...?

Takie pytanie zadają sobie uczniowie klas ósmych i ich rodzice.
Aby ułatwić zapoznanie się z ofertą edukacyjną szkół średnich z powiatu karkonoskiego i z Jeleniej Góry zamieszczam poniżej wykaz szkół z naszego regionu wraz z linkami do ich stron www

więcej