Ułatwienia dostępu

Spotkanie mikołajkowe

PUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZAPRASZA DZIECI BIORĄCE UDZIAŁ W PROGRAMIE „ZA ŻYCIEM” NA SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ
W DNIU 12.12.2023r. O GODZINIE 16.00 W SIEDZIBIE PORADNI.

miko

Pedagod w przedszkolu w Starej Kamienicy

W dniu 15.11.2023r. w Przedszkolu Gminnym w Starej Kamienicy, odbyło się szkolenie przeprowadzone przez pedagoga naszej Poradni, Panią Monikę Cichoń, dla rodziców dzieci uczęszczających do w/w przedszkola, p.t. “ Korzystanie z urządzeń mobilnych przez dzieci w wieku szkolnym”.

Celem szkolenia było przedstawienie rodzicom zagrożeń wynikających z nadużywania przez dzieci w wieku przedszkolnym nośników informacyjnych w postaci telefonów komórkowych, iPadów, iPhonów, itp.
Dziękujemy rodzicom i nauczycielom za uczestnictwo w spotkaniu.

 

Spotkanie mikołajkowe

PUBLICZNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
SERDECZNIE ZAPRASZA NA SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W PROGRAMIE "ZA ŻYCIEM",
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12.12.2023r.
O GODZINIE 16.00 W SIEDZIBIE PORADNI.
W PROGRAMIE PRZEWIDZIANE GRY I ZABAWY, POCZĘSTUNEK I UPOMINEK.
Serdecznie zapraszamy dzieci z rodzicami

KOLEJNE SPOTKANIE LOGOPEDÓW ZA NAMI ...

W środę 22 listopada 2023 r. w Bibliotece Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Filia w Jeleniej Górze odbyło się kolejne z cyklu spotkanie logopedów placówek współpracujących z Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie. Tym razem tematem przewodnim spotkania była praca logopedyczna z dzieckiem ze spektrum autyzmu.

W pierwszej części mieliśmy możliwość wysłuchać ciekawej prelekcji poprowadzonej przez Panią Barbarę Rdzanek- kierownika biblioteki.
Prelekcja tematyką odnosiła się do uporządkowania i odświeżenia informacji dotyczących internetowej strony biblioteki, możliwości poruszania się po tej stronie, a także wyszukiwania interesujących nas tam pozycji książek po tytułach lub po określonej tematyce. Logopedzi mogli też posłuchać recenzji książek, które możemy odnaleźć w zbiorach biblioteki, dotyczące bezpośrednio tematu spotkania , czyli diagnozy i terapii logopedycznej dzieci ze spektrum autyzmu, a także ogólnie pracy terapeutycznej z takimi dziećmi.

W drugiej części spotkania zaproszeni logopedzi przestawili się, a także krótko opisali placówkę w której pracują, a także rodzaj i formę pracy specjalistycznej wykonywanej w danej szkole lub przedszkolu. Pracownicy Poradni - Pani Jolanta Krudys i Alicja Figielska poprowadziły część superwizyjną spotkania, w której specjaliści mieli możliwość dyskusji dotyczącej tematu spotkania. Logopedzi omawiali wspólnie trudności i możliwości pracy terapeutycznej z dzieckiem autystycznym w placówkach oświatowych. Poruszono również temat innych oddziaływań pomocowych, które mogą przysłużyć się poprawie jakości funkcjonowania takich dzieci w szkołach czy przedszkolach ogólnodostępnych, a także poradniach, nie zapominając o współpracy z rodzicami w takiej terapii.

W końcowej części wszyscy zebrani specjaliści mogli zapoznać się z polecaną literaturą specjalistyczną a także omówić i przedstawić inne ciekawe i praktyczne w pracy logopedy pomoce z zakresu tematyki spotkania.

Wszystkim obecnym Panią serdecznie dziękujemy za przybycie i zaangażowanie.

Specjalne podziękowania dla Pani Barbary Rdzanek kierownika biblioteki DODN filia w Jeleniej Górze za efektywną współpracę podczas cyklicznych spotkań logopedów organizowanych wspólnie z Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Szklarskiej Porębie, za rzetelnie przekazaną wiedzę dotyczącą fachowej i aktualnej literatury z zakresu logopedii, a także za gościnność i serdeczną atmosferę podczas wspólnych spotkań ...

składają
Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie wraz z zespołem logopedów:
Alicja Figielska i Jolanta Krudys

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie zatrudni psychologa.

Wymiar czasu pracy:
3/4 etat (15 godzin tygodniowo bezpośredniej pracy z dzieckiem i młodzieżą )

Miejsce wykonywania pracy:
Publiczna Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie oraz w gabinecie zamiejscowym w gminie Podgórzyn.

Przewidywany termin zatrudnienia:
1 październik 2023 r.

Wymagania kwalifikacyjne:
1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
2. Zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość przepisów prawa oświatowego, w szczególności dotyczących zasad działania

Publicznych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.
2. Umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość pakietu MS Office –Word, PowerPoint.
3. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska psychologa.

Umiejętności zawodowe:
1. Diagnostyka psychologiczna z wykorzystaniem specjalistycznych narzędzi diagnostycznych.
2. Umiejętność pracy w zespole.

Podstawowe obowiązki:
1. Opieka psychologiczna nad dziećmi i młodzieżą z terenu działania poradni .
2. Badania psychologiczne dzieci i młodzieży, sporządzanie stosownych opinii/orzeczeń.
3. Udzielanie porad rodzicom, nauczycielom, wychowawcom w oparciu o prowadzoną na terenie poradni diagnozę, obserwację, wnikliwą analizę dokumentacji ze szkoły, placówki.
4. Udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego.

Wymagane dokumenty:
1. List motywacyjny.
2. Życiorys (CV).
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy oraz zaświadczeń o ukończonych formach doskonalenia zawodowego.
5. Kserokopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego.
6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
7. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku psychologa.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)”.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko pracy: psycholog”, imię i nazwisko, adres, w sekretariacie Publicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie , ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba .
Dokumenty dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.
Zastrzega się możliwość wolnego wyboru oferenta.

 

Dyrektor PPPP w Szklarskiej Porębie
Anna Janda

Konkurs na realizację zajęć terapii EEG Biofeedback w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie ogłasza konkurs na realizację zajęć terapii EEG Biofeedback w projekcie kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”

Zamawiający:
Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szklarskiej Porębie

Adres do korespondencji: ul. Górna 29, 58-580 Szklarska Poręba
REGON: 230891848
Telefon: 75 717 24 67
Adres strony internetowej: www.poradniaszklarska.pl
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

1. Liczba godzin uzależniona od liczby dzieci zakwalifikowanych do zajęć diagnozy i terapii pedagogicznej.
2. Termin realizacji zadania: od 01.09.2023 do 31.12.2026 r.
3. Wymagania niezbędne

Prowadzenie zajęć może być powierzone Oferentowi , który:

1) jest obywatelem polskim lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu,
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
4) udokumentowane przygotowanie do prowadzenia zajęć objętego niniejszym konkursem,
5) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonanie zadań objętych konkursem.

4. Zakres zadań
1) Prowadzenie terapii EEG Biofeedback z dziećmi zakwalifikowanymi do projektu kompleksowego wsparcia dla rodzin „ Za życiem”,
2) Wsparcie i współpraca z rodzicami prowadzonych dzieci.
3) Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz pomocy dziecku i jego rodzinie.
4) Udział w spotkaniach zespołu realizującego zadania projektowe.
5) Prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej realizowanego zadania.

5. Wymagane dokumenty aplikacyjne
1) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe,
2) Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach zawodowych, ukończonych szkoleniach i posiadanych umiejętnościach
3) oczekiwania z zakresu stawki godzinowej
4) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
6) oświadczenie o stanie zdrowia zawierające informację o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań objętych konkursem,
7) oświadczenie , że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Publiczną Poradnię Psychologiczną-Pedagogiczną 58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 29 , zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru.

6) Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z oznaczeniem kandydata (imię i nazwisko) oraz danymi teleadresowymi, z opisem, jakiego rodzaju konkursu oferta dotyczy należy złożyć w sekretariacie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie bądź przesłać zeskanowane dokumenty mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 28 sierpnia 2023 roku do godz.12.00.

7) Oferty niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie pozostają bez rozpatrzenia z przyczyn formalnych.

8) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szklarskiej Porębie w dniu 28 sierpnia godz.13.00.

9) Dyrektor Publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zastrzega sobie prawo odwołania naboru w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert pracy, zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.

Szklarska Poręba, dnia 02.08.2023 r.